Beiratkozás 2019/2020 2019-03-18T20:55:04+00:00
ABC

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:  

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • TAJ-kártya
 • a szülő személyi igazolványa
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet: 
  • óvodai szakvélemény, (EREDETI PÉLDÁNY) 
  • tankerületi szakértői bizottság szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről (2. számú melléklet)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) Ebben az esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

          – Közös szülői felügyelet – egy szülő van jelen (3/a melléklet)
Egyedül gyakorolt szülői felügyelet (3/b melléklet)

      Bevett egyházak

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Szülői tájékoztató adatkezelésről